همــه ی مـا

فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک

اتفــــاق ســـاده ایـــم

کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،

یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم

/ 1 نظر / 36 بازدید
dear sara

اگ پیامات برا فیس بوکه،چراکپی نمیشن؟[متفکر]