بی مورد، موردی شده ام برای مردم. همان مردمی که خودشان سر تا پا مورد اند

و با این حال مرا مورد دار فرض می کنند. انگار نه انگار که این مردمه مورد دار تا

دیروز موردِ مردم مورد دار دیگر می شدند . . . .

و با این همه مورد، همه مورد هستیم برای هم . . . .

/ 1 نظر / 28 بازدید
فرزانه

اصلا تو این دنیای پر از مورد ، بی مورد واسه حرفای بی مورد آدمای مورد دار غصه نخور رفیق [چشمک][نیشخند] بای[خداحافظ]