پرسیدم،

آخه...

و اوبدون اینکه متوجه سوالم شود،ادامه داد:

مهم این است که قشنگ باشی،قشنگ این است که مهم باشی

        حتی برای یک نفر....

کوچک باشی وعاشق که عشق خودمیداندآیین بزرگ کردنت را....

بگذارعشق خاصیت توباشد....نه رابطه ی خاص توباکسی.

   موفقیت پیش رفتن است..نه به نقطه ی پایان رسیدن....

داشتم به سخنانش فکرمی کردم که نفسی تازه کرد وادامه داد....

 

هر روزصبح درآفریقا،آهویی ازخواب بیدارمی شود وبرای زندگی کردن وامرارمعاش درصحرامی چراید...

آهومی داندکه بایدازشیرسریع تربدود درغیراین صورت طعمه شیرخواهدشد.

شیرنیز برای زندگی وامرارمعاش درصحرامی گردد،که میداند بایدازآهوسریع تربدود؛

تاگرسنه نماند...

    مهمه این است که باطلوع آفتاب ازخواب برمی خیزی وبرای زندگیت باتمام وجودشروع به دویدن می کنی...

 

به خوبی پرسشم راپاسخ گفته بود،ولی می خواستم بازهم ادامه دهد...

چین وچروک پیشانیش رابازکرد وبانگاهی به من گفت:

          زلال باش...زلال باش....

فرقی نمیکندگودال کوچک آب باشی یادریای بی کران؛

زلال که باشی آسمان درتوپیداست...

پرسیدم..

چطوربهتر زندگی کنم؟

باکمی مکث جواب داد:

گذشته ات رابدون هیچ تاسفی بپذیر, بااعتماد زمان حالت رابگذران

   وبدون ترس برای آینده آماده شو...

ایمان رانگهدار وترس رابه گوشه ای انداز, شک هایت راباورنکن

وهیچ گاه به باورهایت شک نکن....

 

  زندگی شگفت انگیزاست

                           درصورتی که بدانی چطورزندگی کنی!!

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید