زمان...

ارزش یک سال رادانش آموزی که مردودشده می داند.

 

 

ارزش یک ماه رامادری که فرزندی نارس به دنیاآورده می داند.

 

 

ارزش یک هفته راسردبیریک هفته نامه می داند.

 

 

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظارمعشوقش رامی کشدمی

 

داند.

ارزش یک ساعت راشخصی که ازقطارجامانده می داند.

 

 

ارزش یک ثانیه راآن که ازتصادفی مرگبارجان دربرده می داند.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید