سبز سبز!

The green steps of your heart in front of my eyes show me the horizon

full of light and hope. I'm happy as much as this greenness. You're

undying as much as this greenness. Days are short. Time is not same to

us. Nights are long when we're away from each other. I think about you

in my thought set and that time the time steps on the green steps of

your heart. I think about the sunny short times of future. And I see a

lot of green steps. Much greens in plain of being togetherپله های سبز قلب تو در برابر دیدگانم افق سراسر نور و امید را نشانم میدهند. من تا بی

نهایت این سرسبزی شادمانم. تو تا آخر این سرسبزی پایداری.

روزها کوتاه اند. زمان حد و اندازه ما نیست. شب ها بلند می شوند وقتی از هم

دوریم.در بستر اندیشه ام با تو اندیشه می کنم و زمان تازه قدم بر پله های

سبز قلب تو می گذارد. به زمان های کوتاه آفتابی آینده می اندیشم. و یکعالمه پله سبز می

بینم. سبزِ سبز در سبزه زار با هم بودن.


/ 2 نظر / 27 بازدید
ترشی

حس خوبی نیست مث دارو فقط وقت نیاز میان سراغت