دردناک ترین درد.......

طاقت فرساترین دردها تنهائی است ،

بی آشنا بودن است ،

گنج بودن و در ویرانه ماندن است ،

وطن پرست بودن و در غربت بودن است .

عشق داشتن و زیبائی نیافتن است ،

زیبا بودن و عشق نجستن است ،

نیمه بودن است ناتمام زیستن است

بی انتظار گشتن است ،

چنگ بودن و نوازنده نداشتن است ،

نوازنده بودن و چنگ نداشتن است

متن بودن و خواننده نداشتن است

در خلا زیستن است ،

برای هیچ کس بودن است

برای زنده بودن کسی نداشتن است

بی ایمان بودن است

بی بند و بی پیوند و آواره بودن است

جهت نداشتن است

دل به هیچ پیوندی نبستن است

جان به هیچ پیمانی گرم نداشتن است .

اینها درد های وحشی بود

دردهای دل های بزرگ و روح های عالی

چگونه انسان می تواند باشد و رنج نکشد ،

باشد و دردمند نباشد ؟

[ پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ] [ leili ]

 

خدایا! ...

رحمتی کن ،

تاایمان ،

نام و نان برایم نیاورد! ...

قوتم بخش ،

تا نانم را ،

و حتی نامم را ،

در خطر ایمانم افکنم! ...

تا از آنانی نباشم که ،

پول دین را می گیرند ،

و برای دنیا کار می کنند! ...

بلکه از آنانی باشم که ،

پول دنیا را می گیرند ،

و برای دین کار می کنند! ...


Dr. Shariati

[ پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ] [ leili ]