دیگران رابفهمیم....

 

When A Person Laughs too Much Even for Stupid Things, Be Sure That

Person Is

 

Sad Deep Inside


اگر کسی بیش از حد می خندد، حتا به مسائل خیلی ساده و معمولی؛ او از

درون بهشدت اندوهگین است


When A Person Sleeps A lot, Be Sure that Person Is Lonely

.
اگر کسی بیش از حد میخوابد، مطمئن باشید که او احساس تنهایی میکند.

 
When A Person Talks Less, And If He Talks, He Talks Fast Then It Means

That

 

Person Keeps Secrets


اگر کسی کمتر حرف میزند و یا در زمان حرف زدن بسیار سریع صحبت میکند؛

این بدان

معنیست که رازی برای پنهان کردن دارد. 


When Someone Can't Cry Then That Personality Is Weak


اگر کسی قادر نیست بگرید، او شخصیتی ضعیف است. 


When Someone Eats In an Abnormal Way Then That Person Is In

Tension


اگر کسی بطور غیرنرمال غذا میخورد، از استرس و فشارِ زیاد رنج میبرد.


 

When Someone Cry On Little Things Then It Means He Is Innocent &Soft Hearted


اگر کسی به سادگی میگرید، حتا در برابر مسائل خیلی ساده، او فردی بی

گناه و دلنازک است.


When Someone Gets Angry On Silly Or Small Things It Means He Is In

Love

.
اگر کسی به سرعت عصبانی میشود، حتا برای مسائل کوچک و پیش پا افتاده،

این بدان

معناست که او عاشق شده است.

 So True, Try To See All These In Real Life, You Will Find All ...

اگر به اطراف خود بخوبی نگاه کنید، همه این موارد را خواهید یافت ...


Try to understand people

...
... دیگران را بفهمیم


[ پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٦ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ leili ]